Więcej informacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuły projektów:

„Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy ELTE GPS”

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy ELTE GPS Sp. z o.o. w działaniach promocyjnych PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY IT/ICT na wybranych rynkach unijnych oraz pozaunijnych rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu - ZEA.

Zaplanowane w ramach projektu działania będą ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na rynek ZEA z „Systemem Monitorowania Pojazdów SMOK” jak również wzmocnienie wizerunku ELTE na rynkach europejskich. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, w postaci rozbudowanego systemu łączącego najnowsze rozwiązania informatyczne i technologiczne, które nie tylko umożliwiają na bieżąco monitorowanie floty, ale również pozwalają na skuteczne zarządzanie pojazdami w przedsiębiorstwie, poprzez optymalizację posiadanych zasobów i redukcję kosztów.

Wnioskodawca zamierza promować System w wersji dedykowanej dla branży komunalnej, która dzięki modułowej budowie pozwala dołączyć kolejne funkcje, np.: ważenie, identyfikacja pojemników i worków, identyfikacja kontenerów i pojemników typu dzwon, moduł terminala PDA

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje promocję marki „ELTE GPS” poprzez udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku ZEA połączonej ze zwiedzaniem targów GITEX w 2021r., a także poprzez udział w charakterze wystawcy na targach branżowych o tematyce środowiskowej o charakterze międzynarodowym na terenie UE („ECOMONDO” 2019 i 2022 we Włoszech, „IFAT” 2020 w Niemczech, „Pollutec” 2021 we Francji).

W ramach działań dodatkowych projektu planowany jest także zakup działań informacyjno-promocyjnych projektu na wszystkich wybranych rynkach (zakup katalogów w 4 wersjach językowych).

Celem głównym projektu jest rozwój eksportu firmy ELTE GPS poprzez wejście na kolejne rynki międzynarodowe ze swoją unikatową ofertą nowatorskiego Systemu Monitorowania Pojazdów SMOK.

Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu to:

  1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym perspektywicznym rynku ZEA.
  2. Wzrost przychodów z eksportu.
  3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy ELTE GPS na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz zwiększy jej przychody.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 6 zadań:

  • Zadanie 1. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „ECOMONDO 2019” (Włochy, 2019) w charakterze wystawcy.
  • Zadanie 2. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „ECOMONDO 2022” (Włochy, 2020) w charakterze wystawcy.
  • Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „IFAT 2020” (Niemcy, 2020) w charakterze wystawcy.
  • Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „POLLUTEC 2021” (Francja, 2021) w charakterze wystawcy.
  • Zadanie 5. Wyjazdowa misja gospodarcza do ZEA połączona ze zwiedzaniem targów GITEX 2021.
  • Zadanie 6. Dodatkowe działania promocyjne: materiały informacyjno-promocyjne

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019r. do 31.12.2022r.

Wartość całkowita projektu: 573 600.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 344 160.00 PLN

ZAUFALI NAM